Doğu Batı 14 : Avrupa
Sayı : 14 : Avrupa
Tarih : 2001
Liste Fiyatı : 24,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 135 puan kazanacaksınız)
   135
181187
Açıklama :

Kendi küllerinden inşa edilmişçesine yükselen görkemli yapılar karşı­sın­da bir an hayretimizi gizleyemeyiz. Hakikatte, vücuda gelen devasa büyük­lüğün; fırça darbeleri, cam parçaları, çakıl taşlarına kadar inen ay­rın­tı­la­rı vardır. Ama biz, birçok nesneyi, varlık türünü, bütün olan yapı­dan soyut­layarak anlamlandırabiliyoruz. Bu yöntem karmaşık yapıları çözümle­me konusunda belli kolaylıklar sağlasa da aşırı genelleme ve tektipleş­tir­­meler bazen insanda mucizevî bir suskunluk etkisi bırakabilir: Yeni modelleri ve bilgi rejimlerini kendimizi hareketsiz bırakacak kadar mükem­melleştirebiliriz. Genellikle, tarihi algılama konusunda da benzer bir yöntemi takip ederiz. Ayrıntılara inmeden, tek tek parçalara bakmadan kimi uygarlıkları “imkânsızlığın heykelleri” olarak bir bütün halinde gö­rü­rüz. Örneğin, Yunanlıların matematiği Mısır’dan, astronomiyi Babil’ den getirdiği kabul edilirse, Yunan mucizesine gölge düşecektir. Kaldı ki, Yunan­lılar Pers savaşlarında “barbar”lar sayesinde “barbar” sö­zünü telaffuz ettikten sonra kimliklerinin bilincine daha çok varmışlardır. Cop­les­ton gibi felsefe tarihçileri Yunanlılar sayesinde bilimde “sistema­tik” bir baş­langıcın olduğunu iddia eder ancak “hegemonik” üslupla ya­zılan tarih­le­rin barbar, pagan, Asyalı ve heretik gibi ikincil kaynakları kolayca es geç­­tikleri unutulmamalıdır. Doğu Batı’nın bu sayısı Avrupa’nın bir kez değil birçok kez kurul­duğu tezinden hareket etmektedir. Temel iddia, ne Yunan görkemini dile getir­mek ne de her şeyi Avrupa’nın sınırlı tarihsel olaylarıyla sınırlandı­rıp, sözgelimi Romalılık hastalığıyla (romanité) bütün bir yapıyı açıkla­ma­ya çalışmaktır. Avrupa’yı sadece bir yapı olarak değil, yapı-çevre, alt-üst, Avrupa-Türkiye (mesela Pas­ta-Krema) denklemleriyle açıklamaya çalış­tık. Zira, Avrupa karşılıklı etkiler ba­kımından her dönemde yeniden yapı­lanmış, dolayısıyla birçok kez Avrupalılaşmıştır. Avrupa’nın Grek­leş­mesi, Latinleşmesi, Romalılaşması, Germenleşmesi, Hıristiyanlaşması ayrı ayrı süreçler, ayrı ayrı etkileşimlerdir. Her adaptasyon farklı bir Av­rupa yaratmış, her bölünme Avrupa’nın kültürel sınırlarına esneklik ka­zan­dırmıştır. Doğu’dan gelen Hıristiyanlık sabit bir İncil coğrafyası or­taya çıkaramamıştır ve Hıristiyanlık toprakları, dolayısıyla Hıristiyanlık bilinci ve epistemesi sürekli değişmiştir. Aydınlanma döneminin değerleri bazen insanlığa müjde olarak sunulmuş, aynı değerler bazen Kant, Vol­ta­i­re, Montesquieu gibi düşünürlerin elinde üstün bir kültürün, yer yer Avru­pa-merkezli bir ayrımcılığın şiddetine bürünebilmiştir. Avrupa’nın birincil kaynakları var mıdır yoksa tüm özgünlüğü ikincil kay­nakları biraraya getirip buradan –sentez yoluyla– olağanüstü sonuçlar üret­mesinde mi aranmalıdır? Avrupa’nın papalık, krallık ve burjuvazi üç­genindeki alışverişinden nasıl ortak bir kimlik üretebiliriz? Kaldı ki, kendi çıkarlarına mahkûm, son derece kıskanç ulus-devlet birliklerinin ortak bir kimlik arayışını engellediğini düşünecek olursak… Burada, Av­rupa tari­hi açısından çatışma kültürü büyük bir önem arz etmektedir. Mi­to­lo­ji­de­ki erdemle yüklü kahramanlar ile parmaklarının ucundan şehvet damla­yan kahramanların çelişkisinden, akıl ve nihilizm arasındaki sonsuz sayıda yuvarlanmalara varıncaya dek sanatsal, kültürel ve felsefi olarak Avru­pa kendini farklı biçimlerde açığa sermiştir. Avrupa hakkındaki bir soruşturmada, çekilecek fotoğrafın hangi ka­re­le­ri öne çıkarılabilir? Öncelikle öne çıkarılması gereken tek bir kare var mıdır? Arka planda bırakılan konumlar, –örneğin Orta Çağ– Avrupa tari­hi­nin gerisinde durması gereken karanlık bir devir midir? Kiliseyle devlet ara­sındaki sözleşme geleneği, temsilî hükümet modeli, sınırsız ira­denin yasak­lanışı gibi fikirler Orta Çağ olarak adlandırılan dönemde ortaya atıl­mış­tır ve bunlar de­mokrasi tarihi açısından antik çağ kadar önem ta­şı­mak­tadır. Felsefi ve siyasal eşitlik düşüncesine Orta Çağ’daki ruhani eşitlik düşüncesinden geçilmiştir. Yine Orta Çağ’daki Tanrıbilim, Ruh’ül-kudüs gibi dinsel tartışmalara katılmadan Batı metafiziğini ve Batı bire­yini sağlıklı değerlendirmek mümkün görünme­mektedir. Bütün bu geliş­me­leri geri plana itmek tarihi kamaştırıcı ve al­benili giysilerle süslemektir ama bu bağlamda bilimin estetik zevkinin çok da geliştiği ve renk ton­la­ma­larıyla pek fazla uğraştığı söylenemez. Salvadore Dali’ye bir de şu soru sorulmalıydı: Pasta mı önce yenmeliydi yoksa kre­ma mı?

Etiketler:
Doğu Batı 14   

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Ahmet Ulvi Türkbağ Doğu'nun Akşamından Batı'nın Şafağına: Modern Avrupa'yı Yaratan Anlayışın Doğuşu 103 - 110 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Vehbi Hacıkadiroğlu Toplumlar Arasındaki Ayrımlar Üzerine 111 - 120 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Halil İnalcık Avrupa Devletler Sistemi, Fransa ve Osmanlı: Avrupa'da 'Geleneksel Dostumuz' Fransa Tarihine Ait Bir Olay 122 - 142 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Kürşat Ertuğrul AB ve Avrupalılık 144 - 155 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Ali Karaosmanoğlu Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği Açısından Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri 156 - 166 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Ömer Naci Soykan Deus Sive Logica: Wittgenstein'in Tanrı Anlayışı Üstüne 168 - 184 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Ali Utku Yazı Oyunundaki Ölü Adam Yazarın Ölümü ve Foucaultcu Retorik 185 - 194 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Immanuel Kant Bütün Felsefi Teodise Denemelerinin Başarısızlığı Üzerine 195 - 208 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Dilek Barlas Akdeniz’de Hasmane Dostlar: İki Dünya Savaşı Arasında Türkiye ve İtalya 210 - 218 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Hüner Tuncer 19. Yüzyılda Osmanlı - Avrupa İlişkileri 219 - 231 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Aslı Çırakman Avrupa Fikrinden Avrupa Merkezciliğe 28 - 46 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Betül Çotuksöken Avrupa: Öznenin Doğum Yeri 47 - 52 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Recep Boztemur Avrupa'nın Uzun On Dokuzuncu Yüzyılı 53 - 68 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Serdar Taşçı İktidar ve Söylem: Kapitalizm ve Avrupa 69 - 76 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Murat Belge Ortaçağ 77 - 84 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Hasan Bülent Kahraman Avrupa: Türk Modernleşmesinin Xanadu'su: Türk Modernleşmesi Kurucu İradesinde Yeni Bir Bakış Denemesi 8 - 27 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Ali Akay Ortaçağ'dan Çıkarken Kadın ve Yeni Çağ Dante'si 85 - 89 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Mehmet Ali Kılıçbay Tarihsizliğin Marjından Marjinalleştiren Tarih Alanına: Avrupa'nın Kendini ve Dünyayı İnşa Etmesi 90 - 96 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa
Oğuz Adanır Occidentalisme! 97 - 102 Doğu Batı Düşünce Dergisi 14 : Avrupa

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat